Aysad -

AYSAD
ELA, SEDEFED, UDDER, MAKFED
ÜYESİDİR.


Kurumsal > Faaliyetlerimiz > Standart Çalışmaları >

Standart Çalışmaları

Türk Standartları Enstitüsü'nün 70'li yılların başlarında hazırladığı asansör standartları, Alman, İngiliz ve Amerikan standartlarından derlenmek suretiyle ve meslekten olmayan bir kişi tarafından hazırlanmıştır. Yabancı standartlardan alınan maddeler, kendileri arasında uyumsuzluklar gösterdiği gibi, eksik veya yanlış yapılan çeviriler nedeniyle de önemli aksaklıklara yol açmıştır. Bu metinlerin uzun yıllar boyunca yapılan revizyonlarda ancak kısmen düzeltilmesi mümkün olabilmiştir. Mevcut standartların yeni teknolojileri ve asansör imalatını engeller duruma gelmesi ve uygulamada yaşanan çelişkiler, AYSAD tarafından TSE ve ilgili Bakanlıklarla yapılan toplantılarda sürekli dile getirilmiştir.

AYSAD standart hazırlama çalışmalarına, 1991 yılında TSE başkanının önerisi üzerine EN81-1 standardının tercüme edilerek o dönemde geçerli olan Türk Standartları Enstitüsünün "Kural Standartları" şablonuna uygun duruma getirilmesiyle başladı. Burada yaşanan sorunlar, şablona uygun duruma getirirken ana standardın bütünlüğünün bozulması ve metnin anlaşılabilirliğini yitirmesi tehlikesine karşı gösterilen çabalardan kaynaklanmıştır. Kural standardı şablonunda "Kurallar Bölümü" 1 rakamı ile başlamaktaydı. EN81-1 standardındaki madde numaralarının başına 1 rakamı eklenerek bu sorunun aşılması sağlanmıştır. 23 Nisan 1993 tarihinde standart tasarısı TS 10922 numarasıyla Teknik Kurulda kabul edilerek yayımlanmıştır.

Bundan sonra ISO 4190/1 standardı TS 8237 numarasıyla 10 Nisan 1995 tarihinde Teknik Kurul' da kabul edilerek yayımlanmıştır.

Avrupa standardı EN81-1'in TS 10922 olarak yayımlanmasından sonra İnsan Asansörleri standardı TS 863 ve Yük Asansörleri standardı TS 1108'in TS 10922'de belirtilen kurallardan arındırılması ve güvenlikle ilgili olmayan boyut ve ölçülerin mecburi olmaması gerekmekteydi. Bu husus adı geçen standartların yeni metinlerinde önemli ölçüde başarılmıştır. TS 863 ve TS 1108 revizyonlarının 25 Nisan 1995 tarihinde Teknik Kurul' da kabul edilerek yayımlanmasıyla TS 10922 dolaylı olarak mecburi, yürürlüğe girmiştir. Hidrolik asansörlerle ilgili Avrupa standardı EN81-2 yine aynı yöntemle fakat orijinal şekli korunarak hazırlanmış ve 10 Nisan 1997 tarihinde TS EN81-2 numarasıyla Teknik Kurulda kabul edilerek yayımlanmıştır.

Standartların hazırlanmasında uygulanan yöntem aşağıdaki gibidir:

Standartların hazırlanması için, TSE'den gelen teklif üzerine AYSAD tarafından bir raportör ve iki üyeden oluşan bir teknik komite belirlenerek TSE'ye bildirilmektedir. Bu teknik komitenin onaylanmasından sonra,TSE kütüphanesinden temin edilen kaynak standardın İngilizce ve Almanca metinleri çoğaltılarak teknik komiteye verilmektedir. Raportörün, Almanca ve İngilizce metinleri göz önüne alarak oluşturduğu Türkçe metin, Teknik Komitede görüşülerek TSE'ye verilecek son şeklini almaktadır. TSE'ye gönderilen metin üzerinde, ilgili TSE Hazırlık Grupları bir ön inceleme yaptıktan sonra, raportörü toplantıya çağırmaktadır. Standart taslağı metni bu toplantılarda baştan sona incelenerek, gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra mütalââ için ilgili kamu ve özel kuruluşlara gönderilmektedir. Muhtelif firmaların gönderdikleri görüşler raportör tarafından değerlendirildikten sonra ve TSE Hazırlık Grubunda görüşülerek, kabul veya reddedilmektedir. Kabul edilen görüşler doğrultusunda metin düzeltilerek ve bu metne gelen görüşlerin kabul veya ret gerekçeleri de eklenerek onay için TSE Teknik Kurulunda onaylanan tasarı, teknik resimleri çizilerek standart olarak basıma hazır duruma getirilmektedir.