25 Nisan 2022 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 31820
TEBLİĞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE
GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/11)
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda asansör sektörüne ilişkin sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Asansör Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

Yazının devamı için aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

ASTEK Tebliği 2022