Tüzük

 

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 BÖLÜM 1:DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI:

Madde 1-Derneğin Adı: Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneğidir. Kısa adı “AYSAD” dır.
Madde 2-  Derneğin idare merkezi Fikirtepe Mah. Rüzgâr Sok. No:29/1 Evim Kadıköy K:13 D:294 Kadıköy/İstanbul’dur. Lüzum halinde bu adres yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu işin muamelesini, 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde, Yönetim Kurulu yürütür.
Madde 3- Derneğin Amacı: Dernek, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayii’ nin öncü ve yenilikçi girişimcilerini dayanışma temelinde bir araya getirmek, onları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek, üyelerine küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur.
AYSAD, yasalara, yönetmelik ve Standartlara uygun, daha emniyetli ve kaliteli asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve bunlarla ilgili aksamın piyasaya arz edilmesi için çalışmalar yapar. Bu çerçevede; Resmi Kurumlarla işbirliği içinde olur, onlara bilgi desteği verir, çalışmalara katılır.
Mevzuatta ve teknolojide oluşan gelişmeleri tüketicilere ve diğer sivil toplum kuruluşlarına duyurmak için çalışmalar yapar.
Bu amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetler şunlardır:

 1. Ulusal ve Uluslararası araştırmaları, bu konudaki yerli ve yabancı yayınları takip edip üyelerine bildirmek,
 2. Sektörle ilgili yeni teknik ve idari ilerlemelerin uygulama olanakları ve yararları hakkında konferans ve panel gibi toplantılar düzenlemek ve konuyla ilgili yurt içi veya yurt dışından uzmanlar davet etmek suretiyle üyelerine mesleki bilgi aktarılmasını sağlamak.
 3. Asansör ve yürüyen merdiven teknolojisi hakkında bilgiler toplamak ve mevzuata uygun malzeme kullanma olanaklarını sağlamak,
 4. Ulusal ve Uluslararası standartlar, talimat, yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanmasında ilgili merciler nezdinde yardımcı, uyarıcı teşebbüslerde bulunmak, bu çerçevede uzmanlara danışmak, ilgili tarafları toplantılara davet etmek;
 5. Fuar ve benzeri girişimlere katılımda kolaylık sağlayıcı çalışmalar yapmak, birlikte katılım olanakları aramak, Dernek adına yabancı fuar, toplantı ve benzeri kuruluşların yeniliklerini toplayıp üyelere duyurmak,
 6. Asansör ve Yürüyen Merdiven temini, kullanılması, bakımı ve emniyet şartlarının korunması hakkında halka uyarıcı yayınlar yapmak.
 7. Üyelerinin haklarını ve menfaatlerini, her derece ve sıfattaki ulusal veya uluslararası yargı organları, bağımsız idari otoriteler, diğer yetkili merciler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar önünde temsil etmek, üyelerinin haklarını ve menfaatlerini korumak için davalar açmak, bu davaları takip etmek, başvurularda bulunmak, raporlar hazırlamak ve sunmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdümü ve ilişkileri sağlamak.

 

BÖLÜM 2:DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde 4-Derneğe üye olma ve üyelik şartları:
Derneğe, sektörde faaliyet gösteren Şirketler ve bu şirketlerde çalışanlar üye olabilir. Derneğe asil üyelik için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin adaylıkları, Dernek Yönetim Kurulunun tavsiye kararı ile Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ancak, üye olmak isteyenlerin aşağıdaki niteliklere sahip olması şarttır:
I- Gerçek kişiler için:

 • 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanmaya sahip
 • Dernek ana tüzüğünün 3ncü maddesinde belirtilen konu amacı benimsemiş
 • Asansör sektöründe ürün ve/veya hizmet sağlayan ve bunları yeterli kalitede yapabildiğini belirten yetkili mercilerden alınmış gerekli belgelere sahip bir firmada çalışır olmak veya Asansör sektöründe bireysel olarak serbest danışmanlık, müşavir mühendislik, eğitmenlik faaliyetlerinde bulunan ve/veya asansörlerle ilgili konularda akademisyen olan kişiler,
 • Derneğe üye olma arzusunu yazılı olarak Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle beraber, biri en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak dernekte üye olmak şartı ile iki asil üye tarafından tavsiye edilmiş olmak.
 • Onursal üyelik teklifi Yönetim Kurulunca yapılır. Onursal üyeliğin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir. Yönetim Kurulunca Onursal Üyeliğe teklif edilen şahısta aşağıdaki vasıflardan en az birinin bulunması gerekmektedir:
  • Kurucu üye olması,
  • Derneğimizde en az 5 dönem çeşitli görevlerde çalışma yapmış olması,
  • Derneğimize veya sektörümüze maddi, manevi katkıda bulunmuş olması. Onursal üyeler derneğe aidat ödemezler ve Genel Kurulda oy

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
II- Tüzel kişiler için:

 • Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş olmak,
 • Kurulu bulunduğu şehrin Sanayi ve/veya Ticaret odası üyesi olmak,
 • Asansör sektöründe ürün ve/veya hizmet sağlayan ve bunları yeterli kalitede yapabildiğini belirten yetkili mercilerden alınmış gerekli belgelere sahip bir firma olmak
 • Dernek ana tüzüğünün 3ncü maddesinde belirtilen konu amacı benimsemiş olmak
 • Derneğe üye olma arzusunu yazılı olarak Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle beraber, biri en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak dernekte üye olmak şartı ile iki asil üye tarafından tavsiye edilmiş olmak
 • Derneğe üye tüzel kişiler (Şirketler) kendilerini temsil edecek kişinin ismini Olağan Genel Kuruldan en geç bir ay önce Derneğe bildirmek zorundadırlar.

Gerçek veya tüzel üye adaylarının, AYSAD’ın üyelik taahhütnamesini imzalamaları şarttır.
Madde 5-Üyelikten çıkma:
Her üye istediği zaman üyelikten çıkabilir. Ayrılan üyenin dernek tüzüğündeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır.
Madde 6-Üyelikten Çıkarılma: Bir üyenin dernekten çıkarılması Yönetim Kurulunun teklifi ve Disiplin Kurulunun üyeliği sona erdirme değerlendirmesini Yönetim Kuruluna bildirmesine müteakip üyeliğin iptali yetkisine Yönetim Kurulu sahiptir. Yönetim Kurulunun üyelik iptali kararı Genel Kurulda oylanarak yürürlüğe girer. Üyelikten çıkarılma aşağıdaki sebeplerden birine dayanılarak yapılır.

 1. Dernek amaçlarına aykırı harekette bulunmak,
 2. Bu ana tüzük ve Genel Kurul kararlarına riayetsizlikte bulunmak,
 3. Derneğin amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için yaptığı faaliyet ve teşebbüsleri engellemek,
 4. Derneğin veya üyelerden birinin şeref ve itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmak,
 5. Gerçek kişiler için Madde 4-I ve 4-II maddelerinin c) bentlerinde belirtilen özeliklere haiz firma mensubiyetini veya firma özelliğini kaybetmek,
 6. Mali yükümlülüklerini her yılsonunda yerine getirmeyen ve bildirimlere geçerli bir mazeret ve ödeme planı ile cevap vermeyen üyenin durumu, Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna bildirilir. Disiplin Kurulu üyeliği sona erdirme değerlendirmesini Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulunun üyelik iptali kararı Genel Kurulda oylanarak yürürlüğe girer ve üyelik sona

 

BÖLÜM 3:DERNEKLERE ÜYE OLMA, ŞUBE AÇMA, FEDERASYON’A KATILMA:

Madde 7- Derneklere üye olma ve Şube açma:
5253 Sayılı Dernekler Kanununun Uluslararası faaliyet konu başlıklı 5. Maddesi uyarınca, Asansör ve Yürüyen Merdiven sektörüyle ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası derneklere veya kuruluşlara üye olmak üzere gerekli girişimleri başlatır ve ilk Genel Kurul’da üyelerin onayına sunar.
Madde 8- Federasyona üye olma:
Yönetim Kurulu gerekli ve yararlı gördüğü hallerde, Asansör ve Yürüyen Merdiven sektörüyle ilgili alanlarda faaliyet gösteren diğer ulusal derneklerle birlikte federasyon kurma veya kurulan bir federasyona üye olmak üzere gerekli girişimleri başlatır ve ilk Genel Kurul’da üyelerin onayına sunar.

BÖLÜM-4:DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 9-

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu

Dernek Organları iki yıl süre için seçilirler. Dernek Organları için çift yıllarda seçim yapılır.
Madde 10- Genel Kurul:
Genel Kurul derneğe kayıtlı olan asil üyelerden teşekkül eder. Her üyenin Genel Kurulda yalnız bir oy hakkı vardır.
Madde 11- Genel Kurul görev ve yetkileri:
Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organı olup, mevzuat ve Ana Tüzükte yazılı yetkilere sahiptir. Genel Kurul toplantısında gündemde belirtilen hususlar görüşülüp karara bağlanır.
Genel Kurulun Başlıca Görev ve Yetkileri:

 • Derneğin geçmiş dönem kesin hesabını, bilançosunu, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gereğince bu organlara ibra etmek.
 • Derneğin bütçesini görüşüp karara bağlamak.
 • Dernek organlarını seçmek veya ısgat
 • Ana tüzükte değişiklik
 • Derneğin feshi veya tasfiyesi hakkında karar
 • Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 • Derneğin federasyon veya federasyonlara katılması, ayrılması ve kamu yararına çalışan bir dernek sayılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki
 • Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunabilmesi için yurt dışındaki veya içindeki dernek ve kuruluşlara üye olması, katılması, ayrılması veya gözlemci olması ve ayrılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Madde 12- Olağan veya Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları:

 • Genel Kurul her yıl NİSAN ayı içinde yıllık olağan toplantısını yapar. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, üyeleri bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırmaya mecburdur.
 • Çağrı usulü: Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az bir hafta önceden, geri bırakılma sebepleri ile toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak bildirilmek suretiyle yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. İkinci toplantı geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Madde 13- Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:
Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi, Yönetim Kurulunca tespit edilir ve üyelere yazılı olarak toplantıdan en az 15 gün önce bildirilir. Gündemde bulunması zorunlu olan maddeler şunlardır:

 • Geçmiş dönem çalışma raporu ve kesin hesabın müzakeresi
 • Bütçe ve çalışma programı
 • Denetleme Kurulları raporlarının müzakeresi
 • Yönetim ve Denetleme Kurulları işleri ile ilgili, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı talebi ile gündeme ilave maddeler konulması zorunludur. Bu husus görüşmelere girmeden evvel yapılmalıdır.

Madde 14- Genel Kurul Toplantısı Yapılabilmesi İçin Gerekli Üye Sayısı:
Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile yapılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Madde 15- Başkanlık Divanı:
Üyeler arasından açık oyla bir başkan ve bir kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Kâtip toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
Madde 16- Kararlar:
Genel Kurul kararları açık oyla ve adi çoğunlukla verilir. Ancak Ana Tüzük tadili ve derneğin feshi, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile ve üyelerden ¼’nin yazılı talebi ile yapılabilir.
Madde 17- Yönetim Kurulu Kuruluşu:
Yönetim Kurulu, 7 asil ve 7 yedek olmak üzere, tam yetkiye haiz dernek üyeleri arasından, genel kurula katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla seçilir. Bilahare asil 7 üye kendi aralarında Başkanlık dahil, görev dağılımını yaparlar.
Genel Kurulca yapılan seçimi müteakip 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin ad, soyad, meslek ve adresleri en büyük Mülki Amirine bildirilir. Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığı müteakip iki dönemden daha uzun yapılamaz. İki dönemini tamamlamış Yönetim Kurulu Başkanı’nın tekrar başkan seçilebilmesi için en az bir dönem Başkanlıktan ayrılmış olması gereklidir. Yönetim Kurulunda faal vazife gören temsilcinin firması tarafından değiştirilmesi veya sektörden ayrılması halinde Yönetim Kurulu yeniden iş bölümü yapar.
Madde 18- Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
Yönetim Kurulu Derneği idare ve temsil eder. Genel Kurul kararlarını uygular. Derneğin amacına ulaşması için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur. Ayrıca,

 • Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde
 • İdari, mali ve mesleki hususlarda temsil
 • Çalışma programını ve bütçeyi, geçmiş dönem kati hesap ve mesai raporlarını Genel Kurula vermek üzere hazırlar.
 • Disiplin Kurulu kararlarını
 • Mevzuat hükümlerinde ve Ana Tüzükte gösterilen diğer görevleri

Madde 19- Yönetim Kurulu Toplantı Sıklığı:
Yönetim Kurulu ayda en az bir defa veya başkanın daveti üzerine toplanır. Gündemdeki maddeleri görüşür ve karara bağlar.
Madde 20- Yönetim Kurulu Kararları:
Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir ve karar defterine yazılarak imza edilir.
Madde 21- Denetleme Kurulu – Kuruluş:
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder.
Madde 22- Denetleme Kurulu Görevleri:
Derneğin hesap ve defterlerini kontrol eder. Yıllık idari ve mali raporlarını hazırlar, Genel Kurula arz eder.
Madde 23- İç Denetim:
Dernek üyelerinin menfaatlerini korumak, derneğin amacına ulaşmasını ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini, derneğin faaliyetinin daha etkili olması için lüzumlu görülen kurallar oluşturulur. Uzman elemanların bilgilerine başvurulur ve bu konudaki raporlar değerlendirilir.
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 24- Disiplin Kurulu – Kuruluş:
Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler arasından bir başkan ve bir raportör seçilir.
Madde 25- Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri:
Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeler hakkında tahkikat yapar, icabında ihtar, tembih kararı verir. Üyelik iptali konusunda değerlendirme yaparak sonuçları Yönetim Kuruluna bildirir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

BÖLÜM 5: MALİ HÜKÜMLER:

Madde 26- İlgili mevzuat dâhilinde dernek aşağıdaki gelirlerden yararlanır.

 • Üye aidatları: Üyelerin ödeyeceği aidat tutarları her yıl Yönetim Kurulu kararıyla
 • Giriş aidatı (Teberruu): Bu teberru Yönetim Kurulu tarafından her dönem için ayrıca
 • Her türlü bağış ve yardımlar
 • Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Dernekçe tertiplenen piyango
 • Dernek malvarlığından elde edilen
 • Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir ve

Madde 27- Tahsilât:
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır.
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Madde 28- Sarfiyat:
Dernek sarfiyatı harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgeler 5 sene müddetle saklanır.

BÖLÜM 6: TEMSİL VE İLZAM:

Madde 29- Temsil ve ilzam:
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. İcabında Yönetim Kurulu Başkanı ile bir üyenin müştereken imzası ilzam edilir.

BÖLÜM 7:  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 30- Tüzük Değişikliği:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

BÖLÜM 8:  FESİH VE TASFİYE:

Madde 31- Fesih:
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Madde 32- Tasfiye:
Tasfiye edilen dernek varlıkları, dernek fesih edilince TEMA Vakfına bağışlanacaktır.
Tasfiye İşlemleri;
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 33- Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 34- Derneğin Borçlanma Usulleri
AYSAD gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla borçlanma yapabilir.

BÖLÜM 9 :

Madde 35Derneğin Kurucularının Hüviyetleri Aşağıda Yazılıdır

Firması Adı Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Mesleği
Asel Koll. Şti. Erol Erbirer Behçet Nerime İzmir 1930 Ekonomist
Burk hardGantenbein Özdemir Gülan Haydar Sırma Refahiye 1934 Elektrik Müh.
Eklo Koll. Şti. Hayrettin Yorgancı Zülfikar Habibe İzmir 1923 Müh.
Helmut Wiesenbacher Alaattin Sayar Osman Nuri Zehra Trabzon 1935 Müh.
Selahattin Genç Selahattin Genç Halil Kâtibe Erzurum 1935 Müh.
Şarlak Kardeşler Nidai Şarlak Şaban Ayşe Dudu Akşehir 1932 Elektrik Yük. Müh.
Tekimal-Sınates Koll. Şti. Kadri Şarman Şarman Mesut Eskişehir 1935 Müh.
Tümas Koll. Şti. İhsan Abay Abdullah Nuriye İstanbul 1929 Müh.
Vefik İZGİ Vefik İZGİ Fahri Nebile İstanbul 1914 Müh.
Türkeli Ticaret Yılmaz Yedekçi Osman Fahriye İstanbul 1933 Yönetici

 

Sefa Targıt Aziz Bilge Rıza Latif
Yön. Kur. Başkanı Başkan V. Muhasip Üye

 

İzzet Güven Sedat Yıldız Can Mutu Nihat Güven
Üye Üye Üye Üye

 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist